Okean otagy

Dynç almak üçin giňişlik we rahatlyk!

La Marinanyň birinji gatynda ýerleşýän Okeane otagy , 90 sany iki krowata bölünip bilinýän gaty uly goşa düşek 180 hödürleýär.

Giň we ýagty, Océane bagyň içine göni girmegi hem hödürleýär.

Şahsy zatlaryňyzy saklamak üçin iş ýeriňiz we şkafyňyz bar.

Les lits sont faits à votre arrivée et le linge de toilettes est fourni.
Nous mettons à votre disposition  1 drap de bain, 1 serviette et 1 carré visage par personne.

La salle de bains est située au 1er étage de La Marina.

Hajathanalar ýatylýan otagdan we şol bir gonuşdan garaşsyz.

Capacité maximum 2 personnes.
Les animaux ne sont pas acceptés.

Otagyňyzyň amatlyklary

Océane otagynyň bahalaryny we elýeterliligini barlaň

Geliş senesi:

Giden senesi:

[string_chosen_admin_search_type]

Accommodationaşaýyş jaýlarynyň sany:

Ulular:

Çagalar:

 

 

Häzirki wagtda gözleg ...

×
Accommodationaşaýyş jaýy 1

Accommodationaşaýyş jaýy 2

Accommodationaşaýyş jaýy 3

Accommodationaşaýyş jaýy 4

Accommodationaşaýyş jaýy 5

Koordinatlaryňyzy giriziň

Hasap-faktura isleseňiz, adresiňizi dolduryň.

Talon

Eger arzanladyş kody bar bolsa, aşakdaky meýdançany dolduryň we ýüz tutuň.

 

 

Gysgaça mazmun ...

 

Şertler

Kredit kartoçkalaryňyzyň belgilerini soraýarys, ýöne indi töleg alynmaýar. Debet, eýesi tarapyndan öňünden bellik edeniňizden soň awtomatiki usulda amala aşyrylar. Size derrew e-poçta iberiler.

Kredit kartoçka maglumatyňyzy aşakda ýazmagyňyzy haýyş edýäris.


 

Ygtybarly we ygtybarly tölegler SSL şifrlemek

Dowam edilýär ....

Zakaz islegiňiziň jikme-jikliklerini barlaň!

 

Umumy ýerler

öý

Iýmit

Öýde rahat nahar edinmek isleýärsiňizmi? öz islegiňiz bilen ertirlik edinmek? nahar üçin La Marinanyň doly enjamlaşdyrylan aşhanasyndan peýdalanyň!

Roomaşaýyş otagy

Roomaşaýyş otagynda amatly oturgyçlara ýerleşdiriň. “La Marina” size kärendeçiler bilen dynç almak ýa-da bir pursat paýlaşmak üçin amatly ýer hödürleýär.

Salle de bains

Votre salle de bains se situe au 1er étage sur le palier.

3 HAJATHANA

Hajathanalar ýatylýan otaglardan garaşsyz we birinji gatda we ýokarky gatda ýerleşýär.

Aşhanada 1 aýratyn şkaf

Her bir ýatylýan otagda aşhanada aýratyn şkaf bar. La Marinada birnäçe gün galsaňyz, käbir düzgünleri aňsatlyk bilen saklap bilersiňiz.

доска һәм утюг

Demir we ütüklemek

Stol we demir siziň ygtyýaryňyzda. Kir ýuwmak üçin La Marinadan 30 metr uzaklykda kir ýuwulýar.

Sleepatmak üçin ýokary derejeli düşek

“Voodoo Sport” düşekleriniň ajaýyp hilini öwreniň

“Voodoo” sport düşegi

“La Marina” krowatlarynyň hemmesi ýokary derejeli türgenler tarapyndan ykrar edilen ýokary hilli “Voodoo Sport” düşegi bilen enjamlaşdyrylandyr we bu sizi ýokary ukyda çümdürer.

Tehniki taýdan täzelenýän düşeklerden peýdalanyň!

“Vaudou Sport” has netijeli dikeltmek üçin uky tehnologiýalarynda ýöriteleşýär. Bu düşekler tutuşlygyna Fransiýada ýasaldy we Fransiýanyň Sport Fizioterapewt Masseurslary tarapyndan maslahat berilýär.

Düşeklerimizi näme tapawutlandyrýar?

Tekst karzy: https://www.vaudou-sport.fr/
Celliant® täzelenýän dokma
Bu patentlenen tehnologiýa, myşsa dokumalarynyň has gowy kislorodlaşmagyna mümkinçilik berýär, bedeniň ýylylygyny infragyzyl ýagtylyga öwürmegiň aýratynlygyna eýe bolup, damarlaşmagy birneme ýokarlandyrýar, bu ýatýan adamyň ellerinde kislorodyň paýlanyşyny gowulandyrýar.
“Cloud Touch®” tehnologiýasy
Bu garşy alýan köpük, “Voodoo Sport®” -a mahsus tehnologiýa. Memoryat köpüginden has amatly, hakyky täzelik duýgusyny üpjün edýär, basyş nokatlaryny azaldýar we derini beýleki düşeklerden has täsirli ýok edýär.

Océane otagynyň bahalaryny we elýeterliligini barlaň

Geliş senesi:

Giden senesi:

[string_chosen_admin_search_type]

Accommodationaşaýyş jaýlarynyň sany:

Ulular:

Çagalar:

 

 

Häzirki wagtda gözleg ...

×
Accommodationaşaýyş jaýy 1

Accommodationaşaýyş jaýy 2

Accommodationaşaýyş jaýy 3

Accommodationaşaýyş jaýy 4

Accommodationaşaýyş jaýy 5

Koordinatlaryňyzy giriziň

Hasap-faktura isleseňiz, adresiňizi dolduryň.

Talon

Eger arzanladyş kody bar bolsa, aşakdaky meýdançany dolduryň we ýüz tutuň.

 

 

Gysgaça mazmun ...

 

Şertler

Kredit kartoçkalaryňyzyň belgilerini soraýarys, ýöne indi töleg alynmaýar. Debet, eýesi tarapyndan öňünden bellik edeniňizden soň awtomatiki usulda amala aşyrylar. Size derrew e-poçta iberiler.

Kredit kartoçka maglumatyňyzy aşakda ýazmagyňyzy haýyş edýäris.


 

Ygtybarly we ygtybarly tölegler SSL şifrlemek

Dowam edilýär ....

Zakaz islegiňiziň jikme-jikliklerini barlaň!

 

Bilmek gowy

Geliş wagty: sagat 3: 00-dan
Gidiş wagty: sagat 11: 30-dan öň.

La Marina girmek doly ygtybarly. Gelmegiňizden 24 sagat öň giriş gapylaryny we açar gutyňyzy açmak üçin zerur kodlary e-poçta bilen alarsyňyz.

Islendik ýitginiň öňüni almak üçin, daşary çykanyňyzda açarlaryňyzy san belgisi gutusynda howpsuz goýmagyňyzy haýyş edýäris.

Marina haýwanlary kabul edip bilmeýändigine gynanýar.

Otaglarymyzda iň köp 2 adamlyk kuwwat bar. Başga bir adamy kabul etmeýäris.

Otaglarda we umumy ýerlerde çilim çekmek ýa-da gusmak gadagan. 

Zakazlary azyndan 2 gijeden kabul edýäris.

Müşderi tarapyndan ýatyryş:

  • gelen gününe çenli 21-nji güne (3 hepde) çenli ýatyrmak * : galmagyň mukdarynyň 30% -i saklanar.
  • gelen gününden öň 20-nji we 8-nji günüň arasynda ýatyryş * : galmak bilen gönüden-göni baglanyşykly hyzmatlaryň mukdarynyň 50% saklanar;
  • gelen gününden öň 7-nji we 3-nji günüň arasynda ýatyryş * : galmagyň mukdarynyň 75% -i saklanar.
  • şertnamada 3-nji günden başlap, gelen gününden başlap ýatyrylan ýa-da görkezilmeýän: yzyna gaýtarylmaýar.

* Duýduryş sanlary gelen gününden sagat 3: 00-da edilýär.